HASSRA Live

Aelodaeth Cadw / Cadw Membership

Mae aelodau o HASSRA nawr yn gallu cael aelodaeth LAWN o Cadw am dros 70% yn llai na’r pris arferol.

Mae amrywiaeth o ddewisiadau ar gael, a phob un wedi cael ei ostwng yn sylweddol gan HASSRA.

Cliciwch ar y math o aelodaeth i’w phrynu a dechrau ar eich antur Hanes Cymru!

Trefniant arbennig ar gyfer aelodau o HASSRA yn unig ydy hyn, felly does dim modd ei brynu fel anrheg i rywun nad yw’n aelod o HASSRA. Dim ond un aelodaeth caiff pob teulu/aelwyd wneud cais amdani.

Ar ôl prynu aelodaeth Cadw am y pris gostyngol, rhaid i aelodau o HASSRA aros i gael eu cardiau aelodaeth cyn ceisio cael mynediad i unrhyw safle Cadw mae’n rhaid talu amdano. Caiff cardiau aelodaeth eu hanfon o fewn 10 diwrnod gwaith, a byddant yn para am 12 mis.

Mae eich aelodaeth yn rhoi’r hawl i’r canlynol i chi:

 • Mynediad am ddim i dros 120 o safleoedd Cadw.
 • 50% i ffwrdd yn safleoedd English Heritage a Historic Scotland, gyda mynediad am ddim ar ôl adnewyddu.
 • Mynediad am ddim i eiddo Manx National Heritage.
 • Gostyngiad o 10% yn siopau anrhegion Cadw.
 • Pecyn aelodaeth am ddim yn cynnwys map a sticeri car.
 • Cynigion arbennig i aelodau.
 • Tanysgrifiad am ddim i'r cylchgrawn Etifeddiaeth y Cymry a chylc­hlyt­hyrau rheolaidd dros e-bost.

Am y rhestr lawn o safleoedd ac i weld yr holl fuddion aelodaeth sydd ar gael, ewch i wefan Cadw yn www.­cadw.­llyw.­cymru.

Cofiwch, cynnig HASSRA ar gyfer Aelodaeth LAWN ydy’r cynnig gorau gewch chi – tarwch olwg ar ein prisiau i weld faint gallech chi ei arbed.


HASSRA members can now get FULL Cadw membership with more than 70% off the regular price.

There are various options available which have all been massively discounted by HASSRA.

Just click on the membership type to purchase and then start your Welsh Historic adventure!

This is a special arrangement for HASSRA Members only, so it cannot be purchased as a gift for someone who is not a HASSRA member. Applications are restricted to one membership per family/­household.

Once you have purchased your discounted Cadw membership, HASSRA members must await receipt of their membership cards before attempting to gain entry to any paid Cadw site. Membership cards will be sent within 10 working days, and will be dated for 12 months.

Your membership entitles you to:

 • Free access to more than 120 Cadw sites.
 • 50% off at English Heritage and Historic Scotland sites, with free entry upon renewal.
 • Free entry to Manx National Heritage properties.
 • 10% discount in Cadw gift shops.
 • Free membership pack including map and car stickers.
 • Exclusive member offers.
 • Free subscription to Heritage in Wales magazine and regular e-mail newsletters.

For a full list of sites and to see all the membership benefits available, visit Cadw at www.­cadw.­gov.­wales.

Remember, HASSRA's offer of FULL Membership is the best deal around - check out our prices to see how much you can save.

8 items
Sort by:

Couple Adults

Pâr Oedolyn

Family (1 adult and all children under 16)

Teulu (1 oedolyn a phob plentyn o dan 16 oed)

Family (2 adults and all children under 16)

Teulu (2 oedolyn a phob plentyn o dan 16 oed)
Rating 5.0 of 5

Senior citizen (couple) aged 60 plus

Henoed (cwpl) 60 oed a throsodd

Senior citizen (single) aged 60 plus

Henoed (sengl) 60 oed a throsodd

Senior citizen family (1 adult and all children under 16)

Teulu Pensiynwyr (1 oedolyn a phob plentyn o dan 16 oed)

Senior citizen family (2 adults and all children under 16)

Teulu Pensiynwyr (2 oedolyn a phob plentyn o dan 16 oed)

Adult Individual

Unigolyn Oedolyn